വി എച്ച് എസ് സി ട്രാന്‍സ്ഫര്‍- നിര്‍ത്താന്‍ എന്തെളുപ്പം?